İstinye Üniversitesi

Araştırma Politikası

Üniversitemiz tüm araştırma süreçlerini sürekli iyileşme yaklaşımıyla geliştirmeyi ve yürütülen çalışmalarda paydaş katılımının sağlanmasını, paydaş görüşleri çerçevesinde alınan geri bildirimleri iyileştirme faaliyetleriyle geliştirmeyi temel politika anlayışı olarak benimsemiştir.

Üniversitenin vizyonu çerçevesinde belirlenen araştırma politikası aşağıdaki 10 maddede ifade edilmiştir.

  • Bilim ve teknolojide uluslararası gelişmelere hâkim, yeni teknolojiler geliştiren, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, etik bilinci gelişmiş nitelikli insan kaynağı yetiştirmek.
  • Üniversitenin sağlıktan mühendisliğe, temel bilimlerden sosyal bilimlere kadar uzanan bilgi ve tecrübesiyle, bütünsel ve bütünleşik yaklaşımla katma değeri yüksek disiplinlerarası araştırma faaliyetleri geliştirmek ve yürütmek.
  • Üniversitenin araştırma faaliyetlerine yönelik iç kaynaklarını (fiziki ve nitelikli insan kaynağı altyapısını) ulusal kalkınma hedefleri ve bölgesel kalkınma planı öncelikleri çerçevesinde oluşturmak, oluşturulan kaynakları etkin kullanmak, kullanımını izlemek ve sürekli iyileştirmek.
  • Üniversitenin araştırma faaliyetlerine hizmet eden idari ve akademik mekanizmaların (Teknoloji Transfer Ofisi, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Ar-Ge Kalite Çalışma Grubu, Yayın Destek Birimi, Ar-ge ve Uluslararası İş Birlikleri Koordinasyon Kurulları, Bilgi Kaynakları ve Kütüphane, Bibliyometri-Veri İşleme ve Raporlama, İstinye Garage Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi) kapasite ve performansını arttırmak ve hizmet süreçlerini izlemek.
  • Üniversitenin araştırma verilerini ve performansını izlemek amacıyla dijital alt yapılı yazılım çözümlerini aktif kullanmak, süreçlerini geliştirmek ve veri güvenliğini sağlamak.
  • Üniversitenin araştırma stratejisi doğrultusunda yürütülen araştırma faaliyetlerinin ve çıktılarının nitelik ve niceliğini arttırmaya yönelik destek birimleri oluşturmak, teşvik, özendirme ve ödüllendirme mekanizmaları geliştirmek, akademisyen, öğrenci ve ilgili idari personellere yönelik eğitim ve destek programları geliştirmek.
  • Ulusal ve Uluslararası fonlarla desteklenen gelecek için sürdürülebilir çözümler sunan yenilikçi, teknolojik, çevreye duyarlı projeler geliştirmek ve yönetmek.
  • Kamu, sanayi, iş dünyası ve sivil toplum ile iş birliği faaliyetlerini geliştirmek amacıyla özendirme çalışmaları yürütmek ve iş birliği ağları oluşturmak; sektörlerin sorunlarına çözüm üreten, yenilikçi ve katma değeri yüksek üniversite-sanayi iş birliği projeleri geliştirmek.
  • Üniversitede üretilen bilgi, ürün, buluş vb. çalışmaların fikri ve sınai haklarının korumasına destek olacak mekanizmaları geliştirmek ve patent/faydalı model/tasarım başvuru süreçlerine yönelik farkındalık bilinci oluşturmak.
  • Ulusal kalkınma hedeflerine ve bölgesel kalkınma planlarında belirtilen hedeflere hizmet eden ve üniversitenin stratejik hedeflerine uygun olarak lisansüstü programlar geliştirmek.