İstinye Üniversitesi

Uluslararası Üyeliklerimiz

atlas

ATLAS Deneyi, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında yer alan genel amaçlı bir parçacık fiziği deneyidir ve şimdiye kadar bir parçacık çarpıştırıcısı için yapılmış en büyük algıç sistemine sahiptir. Küresel bir işbirliği olan ATLAS Deneyi, 42 ülkeden toplam 182 üniversite ve laboratuvar tarafından yürütülmektedir. İstinye Üniversitesi, 2023 yılında ATLAS İşbirliğinin tam üyesi olarak kabul edilmiştir. Bu sayede, ATLAS tam üyesi olan Türk kurumlarının sayısı üçe yükselmiştir (Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi).


İstinye Üniversitesi bu girişimiyle hem ATLAS İşbirliği Kurulunun tüm süreçlerinde karar vericiler arasına katılmış, hem de deneydeki iki alt algıç sisteminin Enstitü Kuruluna kabul edilmiştir. İstinye’li fizikçiler, mühendisler ve öğrenciler deneyin işletiminde, bakımında, yükseltmelerinde, veri alımında ve veri analizlerinde yer alarak deneye geniş bir yelpazede katkı sunmaktadır. Bu sayede, temel araştırmalarla ilgili küresel konumumuzu kuvvetlendirmekle birlikte, geniş uygulama alanları bulunan parçacık algıç teknolojileri ile yazılım ve donanım alanlarında Türkiye’nin Ar-Ge ve bilgi transferi imkanı da önemli ölçüde arttırılmıştır.
 

bua

Bölge üniversitelerini bir araya getirmek amacıyla kurulan Balkan Üniversiteler Birliği (BUA), toplumsal sorunlara çözüm üretilmesi ve üniversiteler arasında işbirliklerinin kurulmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca bilimsel bir ağ oluşturmak ve ortak bilimsel çalışmalar yapmayı hedefleyen birlik; bölge üniversiteleri arasında yapılacak ortak çalışmalar ile dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim ve spor alanlarında bilimsel bir ağ kurmayı hedeflemektedir.

cea

CEA, İngilizce dil eğitimi programlarını akredite eden uzmanlaşmış bir akreditasyon kuruluşudur. Kuruluşun, amacı programların ve kurumların kabul edilen standartlara uygunluklarını gösterebilecekleri, sürekli iyileştirmeyi takip edebilecekleri sistematik bir yaklaşımdır.
Yükseköğretimde akreditasyon, öğrencilere verilen eğitimin uluslararası kalite standartlarında ve sürdürülebilir olduğunun en objektif ölçütüdür. Aynı zamanda akredite programlardan mezun olan öğrencilerin sertifikaları ve diplomaları uluslararası alanda bilinir ve tanınmasını sağlamaktadır.
İstinye Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı CEA tarafından 2023 yılında akredite edilmiştir.
 

eua

EUA 49 Avrupa ülkesinde 850’den fazla Üniversiteyi temsil eden Bologna süreci ve Avrupa Birliği yükseköğrenim, araştırma ve yenilikçi politikalarını etkilemede önemli bir rol oynayan kuruluştur. 
İstinye Üniversitesi’nin Stratejik Planı içeresinde yer alan Uluslararası İşbirliği ve Entegrasyon, amacı doğrultusunda İstinye Üniversitesi’nin gelişimine ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamaktadır. Bu birliktelik ile 49 Avrupa ülkesinin 850 yükseköğretim kurumu ile İstinye Üniversitesi arasında yükseköğrenim ve araştırma politikaları hakkında işbirliği ve bilgi alışverişi sağlamaktadır.

europass

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2016 yılına kadar ‘’Mavi Diploma’’ olarak adlandırılan ‘’Europass Diploma Eki", Avrupa Kredi Sistemi'ni (AKTS) başarılı bir şekilde uygulayan ve Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu'nun koymuş olduğu standartlara sahip olan yüksek öğretim kurumlarının diplomaya ek olarak verdiği bir belge olup üniversitemiz bu kriterleri sağlayarak "Europass Diploma Eki" verme yetkisine 2018 yılından itibaren hak kazanmıştır.
Bu belge ile, yükseköğrenimde elde edilen kazanımların, program ayrıntılarının ve not sisteminin, ileri öğrenime giriş ve mesleki açıdan diplomanın fonksiyonuna ilişkin bilgilerin, ulusal yüksek öğretim sistemine ilişkin bilgilerin Avrupa çapında bir standardizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.
Avrupa Birliğinin hayat boyu öğrenmeyi desteklemeye, iş gücü niteliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik politikaları doğrultusunda ortaya çıkan ve Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen Europass, kariyer yönetimini ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen çevrimiçi bir platform aracılığıyla bireylere faydalanabilecekleri merkezi bilgi kaynakları ve web tabanlı araçlar sunmaktadır. 
Bologna sürecine katılan bütün Avrupa ülkeleri, kendi ülkelerindeki her mezuna ücretsiz ve çok kullanılan bir Avrupa dilinde Europass Diploma Eki sunmakla yükümlüdür.
Ülkemizde yapılan yasal düzenleme gereği, üniversitemiz her bir eğitim derecesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), mezunlara yaygın konuşulan bir Avrupa dilinde Europass Diploma Eki vermektedir.
Europass Diploma Eki akademik yeterliliklerin ve mezunların becerilerinin hem yükseköğretim kurumları hem de işverenler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. 
Diplomaları, ulusal ve uluslararası alanda daha kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir hale getirir. Böylelikle gerek yurt içerisinde gerekse yurt dışında mezunların iş ve eğitim olanaklarına erişimini kolaylaştırır.

iau

1950 yılında UNESCO'nun himayesi altında kurulan IAU, küresel yükseköğrenim topluluğuna hizmet eden üyelik odaklı bir kuruluştur. Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU), sürdürülebilir kalkınmaya ulaşma sürecinde yükseköğretimin oynadığı kilit rolü kabul eden, UNESCO'nun resmi ortak statüsüne sahip uluslararası bir STK'dır.
Stratejik öncelikleri olan, Liderlik, Uluslararasılaşma, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Dönüşüm konusunda temel bir uzmanlık kaynağı olan IAU, kaliteyi ve yükseköğretime erişimi artırmak için uzmanlık alanlarında danışmanlık hizmetleri ve liderlik programları bulunmaktadır. Birçok uluslararası kuruluşla işbirliği yapmaktadır. 
 

obs

Observatory, politik organizasyonlardan veya çıkar gruplarından bağımsız olan imzacı üniversiteleri içeren bir dernektir. İmzacı üniversiteler, kurumlarını temsil eden rektörler, başkanlar ve rektör yardımcıları aracılığıyla, hâlde ve gelecekte Magna Charta Universitatum ilkelerine uyum sağlama konusundaki taahhütleri sayesinde kurumla bağlantılıdır.
Observatory, kurumlar ve toplum içinde entelektüel ve bilimsel çalışmaların bütünlüğünü sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütür, böylece üniversitelerle toplumlar arasındaki güveni güçlendirir; söz konusu topluluklar yerel, bölgesel ulusal veya küresel ölçekte olabilir.

tyc

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını belirleyen ulusal yeterlilik çerçevesidir.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Türkiye’de sorumlu kurumlar (MEB, YÖK, MYK) tarafından verilen diplomalar, sertifikalar ve belgelerin öğrenme kazanımlarına göre tanımlandığı ve kalite güvencesi sağlanmış olanların sekiz farklı seviyeye yerleştirildiği bir sınıflandırma aracıdır.
TYÇ, Türkiye’deki yeterliliklerin sınıflandırılmasını sağlayan bütünleşik tek bir yapı olarak, kalite güvencesi sağlanmış ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim dâhil, eğitim öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilikleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
Ülkemizde kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri bünyesinde barındırmayı hedefleyen kapsayıcı yapı; yeterlilik sağlayan ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş dünyası ve sosyal paydaşlar arasında iş birliğini vazgeçilmez kılmakta ve bu bilinç Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer aldığı biçimiyle Çerçevenin yönetim yapısına yansımaktadır. 
 

unprme

PRME, topluma hizmet etmeye ve gezegenimizi korumaya odaklanan Altı İlke aracılığıyla sürdürülebilirlik profilini yükseltmeyi amaçlayan, 2007 yılında kurulan Birleşmiş Milletler destekli bir girişimdir. Altı temel ilke ile çalışan PRME, dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerin sürdürülebilirlik profilini yükseltmeyi ve geleceğin yöneticilerine bu prensipler ilgili bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin toplumsal ve kurumsal sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve çevrenin korunması konularının önemini katkı bulunmaktadır.

sdsn

Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm Ağı (SDSN), BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG'ler) ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 2012 yılında BM tarafından başlatılan bir çözüm geliştirme ağıdır. Bu ağın temel amacı paydaşları harekete geçirerek sürdürülebilir kalkınmaya yönelik problem çözümlerini işbirliği içerisinde geliştirmektir. 

turquality

TURQUALITY, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.
TURQUALITY Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.
 

yok

Dünya çapında yükseköğretim sistemleri, kimlik bilgileri ve kurumlar hakkında güvenilir bilgiler sağlayan Dünya Yükseköğretim Veritabanı (WHED), 19800 kadar akredite yükseköğretim kurumunun yanı sıra 196 ülke ve bölgedeki yükseköğretim sistemleri ve kimlik bilgileri hakkında güvenilir bilgi sağlayan IAU'nun çevrimiçi referans portalıdır. Küresel yükseköğrenim topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak gelişmekte olan WHED, kapsamlı ve ayrıntılı yükseköğrenim verilerini sürekli olarak portalda toplanması, işlenmesi, doğrulanmasını ve yayınlanmasını sağlar. UNESCO ile ortak bir proje olan WHED, Ulusal yükseköğretim yapısı, Kalite güvence sistemleri, Yönetim organları, Yeterlilik bilgileri ve kabul kriterleri bilgileri içemektedir. 

Higher Education Consortium, Cambridge University Press & Assessment tarafından yüksek öğretim kurumlarının İngilizce dil eğitim programlarına yönelik oluşturulan ortak bir işbirliği platformudur. Bu işbirliği kapsamında yüksek öğretimdeki İngilizce eğitim programlarının verimliliğini artırma, araştırmaya dayalı çözümler üretme, örnek uygulamaları paylaşma ve ortak araştırma makaleleri üretme konuları hedeflenmekte ve akademik süreç Cambridge Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Patent Ofisi nezdinde Patent araştırma veya patent stratejisi konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayanlara yönelik hizmet vermeyi hedefleyen ve bölgesel olarak konumlanmış bilgi merkezleri PATLIB Merkezi (PATent LIBrary) olarak adlandırılmaktadırlar. EPO tarafından PATLIB niteliği taşıyan Bilgi ve Doküman Birimlerinden; Teknoloji ve Rakip İzleme, Patent İstatistikleri, Patent Değerleme ve Audit, Patent Stratejileri Belirleme ve Ticarileşme ve Teknoloji Transferi Konusunda Danışmanlık gibi nitelikli çalışmaları gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

2024 yılı ocak ayı itibariyle PATLIB niteliğini taşıyacak Bilgi ve Doküman Birimleri ve uzmanlarını belirlemek üzere “PATLIB Merkezi Belirleme Kriterleri ve Bilgi ve Doküman Birimleri Değerlendirme kriterleri” oluşturulmuştur. 305 Bilgi ve Doküman Birimi arasından yapılan değerlendirme sonucunda İstinye Üniversite Avrupa Patent Ofisi tarafından da konfirme edilmiş akreditasyonu sağlanmış 54 PATLİB merkezinden birisi olarak kabul edilmiştir.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan oluşan Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri, yükseköğretimde iş birliğini sağlamak için 2013 yılında Türk Üniversiteler Birliği’ni (TÜRKİNİB) kurdu. İstinye Üniversitesi de 2024 yılında Türkiye'den 20. üye olarak TÜRKİNİB'e katıldı.