İstinye Üniversitesi

Çift Anadal ve Yandal

çap

 

Çift Anadal Nedir?
Ön lisans/ lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün/programın belirlediği tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans/ön lisans diplomasına sahip olmalarıdır. 

Hangi Bölüm ve Programlarla Çift Anadal Yapabilirsiniz? *
Yüksek öğretim Kurulunun (YÖK) ilgili yönetmelik değişikliğine göre aynı yüksek öğretim kurumunda yürütülen

 

·önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında,

·lisans programları ile diğer lisans programları arasında

·lisans programları ile önlisans programları arasında

ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

 

Çift Anadal’a Ne Zaman Başvurabilirsiniz?*
Öğrenci ikinci anadal diploma programına,

 

·4 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç  5. yarıyılın başında,

·5 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 7.yarıyılın başında,

·6 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 9. yarıyılın başında,

·2 yıllık anadal önlisans diploma programında en erken 2. yarıyılın başında, en geç 3.yarıyılın başında

başvurabilir.

Çift Anadal Başvuru, Kabul ve Devam Koşulları Nelerdir? **

(1) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

(2) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

(3) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50'ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,72'in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(4) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

(5) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.

(6) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

(7) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(8) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.

(9) Senato kararı ile, çift anadal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

(10) Aynı anda iki çift anadal yapılamaz. Bir çift anadal bir yandal program yapılabilir.

 

Yandal Nedir?
Lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden/programdan bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp sertifika almalarıdır.

Yandal Başvuru, Kabul ve Devam Koşulları**

(1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 olması gerekir.

(4) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,29 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(5) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

(6) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

(7) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(8) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

(9) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.

(10) Senato kararı ile, yandal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

 

*  9/06/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
** 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 

Bölümler Arası Geçişler;

Önlisans programlarında en erken 2. Döneme, lisans programlarında en erken 3. Dönemde kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunulabilir. Öğrenci kayıtlı olduğu programdan farklı bir programa geçmek ister ise ortalama şartını ve YÖK kurum içi yatay geçiş şartlarını sağlaması durumunda başvuru yapıp kontenjan dahilinde geçişleri yapılabilir. Daha önceki almış olduğu derslerden uygun görülenleri geçiş yapılan programda sayılır.