İstinye Üniversitesi

Kurumsal Özerklik ve Akademik Özgürlük İlkeleri

Öğreten, araştıran, bilgi üreten ve bunu nesilden nesile aktaran özerk ve öncü dünya kurumlarından biri olmakla özdeşleşmiş İstinye Üniversitesi; tüm faaliyetlerinde hukukun üstünlüğüne dayalı olarak, liyakatin, etiğin ve tarafsızlığın vazgeçilmezliği anlayışını benimsemiştir. Eğitim ve araştırmada akademik özgürlüğü teminat altına alarak, bilimsel üretimi desteklemekte aynı zamanda etik, eşitlik, adalet, insan hakları ve özgürlükler gibi evrensel değerleri önceleyen misyonuyla nitelikli ve erişilebilir hizmet sunmayı hedeflemiştir. Magna Charta İlkeleri ve özgün kurumsal ilkelerimiz doğrultusunda İstinye Üniversitesi’nde yürütülen tüm çalışmalar, etkinlikler, görev ve sorumluluklar için beyanımız aşağıdaki gibidir:

Temel hak ve özgürlüklerin korunması:
İstinye Üniversitesi, öğrenci, mezun, akademik ve idari çalışanlarıyla tüm bileşenlerinin ve toplumun temel hak ve özgürlüklerini korumayı misyon edinmiş bir yönetim anlayışını benimsediğini, buna uygun politika ve uygulamalar gerçekleştirdiğini beyan ve taahhüt etmektedir. Üyesi olduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlara da taahhüt ettiği gibi; insan hakları, adalet, özgürlük, insan onuru ve dayanışmanın desteklenmesi konularında sorumluluklarının farkındadır ve üzerine düşen görevleri yerine getirme ve bunların sekteye uğramaması için azami düzeyde gerekli çabayı göstermektedir.

Akademik özgürlük:
Magna Charta ilkelerinde bahsedildiği üzere, araştırma ve öğretimde özgürlüğün üniversite varlığının temel ilkesi olduğuna inanan ve üniversitelerin bu temel gereksinime saygı gösterilmesini sağlamakla yükümlü olduğu bilincinde olan İstinye Üniversitesi; akademik özgürlüğün bilimsel üretimde, araştırmada ve eğitimde kalitenin teminatı olduğunu beyan eder. Bunun için İstinye Üniversitesi ve paydaşları, kurum içi akademik özerklik ve özgürlüğün sağlanması yönünde gerekli çalışmaları yürütür.

Akademik özgürlük; akademisyenlerin ve araştırmacıların, araştırma konularını belirleme; baskı altında kalmadan ve bilimsel ölçütler haricindeki yönlendirmelerden bağımsız olarak yürütebilme, araştırmaları üzerine diğer araştırmacılar ve öğrenciler ile özgürce ve eleştirel şekilde tartışabilme; uluslararası düzeyde bilimsel gelişmeleri takip edebilme; evrensel etik değerlere ve kanıta dayalı olarak yaptıkları araştırmalara ilişkin çıktıları diğer araştırmacılar, öğrenciler ve kamuoyuyla paylaşabilmektir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması:
İstinye Üniversitesi; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile özdeşleşen ve bunu taahhüt eden bir kurumdur. Bu yöndeki politikasını tüm birim ve paydaşları ile etkin olarak paylaşır ve uygular.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı’nın hazırlanması ve planın vizyonu dahilinde gerçekleştirilecek çalışmalar için Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (İSÜGender)’nin kurulması, üniversite yönetiminin bu konudaki kararlılığının bir göstergesidir. Ayrıca, İstinye Üniversitesi Psikolojik Tacize (Mobbing), Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Yönergesi çerçevesinde kurulan İstinye Üniversitesi Psikolojik Tacize (Mobbing), Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Kurulu çalışmalarına başlamış ve kurumda bu konuda yüksek farkındalık oluşturulmuştur.

Çeşitlilik ve Farklılıklara Saygı:
İstinye Üniversitesi çeşitliliğin gücünün farkındadır. Çeşitlilikten güç alan İstinye Üniversitesi, bunu hem zenginlik hem de kurum kültürünün bir parçası olarak gördüğünü beyan eder.

Bu konularda çalışma ve uygulamalar yapmakta olan İstinye Üniversitesi; dil, din, ırk, köken, cinsiyet ve inanç farklılıklarına saygılı olduğunu, farklılıkların desteklenmesini, haklarının korunmasını ve fırsat eşitliklerinin sağlanmasını kabul eder.

Sorumluluk bilinci ve şeffaflık:
Sorumluluk, İstinye Üniversitesi paydaşlarının her türlü bilimsel, akademik, idari faaliyetleri ve üstlendikleri kurumsal ve toplumsal görevleri mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmeleri; şeffaflık ise bu faaliyetlerin adil ve tarafsız bir biçimde uygulanması ve izlenebilir olmasıdır. Bu faaliyetlerin akademik ve sosyal sorumluluk, toplumsal farkındalık, topluma fayda ve kamu yararı esaslarında yerine getirmeyi amaçlayan İstinye Üniversitesi’nde ilgili tüm süreçler bu amaçlara uygun olarak yürütülür.