İstinye Üniversitesi

7417 Sayılı Af Kanunu ile Üniversitemize Başvuru Yapacak Adayların Dikkatine,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na geçici maddeler ekleyen ve 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile düzenlenen geçici 83’üncü maddesi aşağıya çıkartılmıştır.

Bu kapsamda olmak üzere, maddenin yürürlük tarihi olan 05 Temmuz 2022 tarihinden önce söz konusu madde kapsamında Üniversitemizden ilişiği kesilenler, dört ay içerisinde (07 Kasım 2022 tarihine kadar) ilişiklerinin kesildiği Üniversitemize müracaat etmeleri hâlinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü maddesi’nde yer alan esaslar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılacak uygulama esaslarına bağlı olarak öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

Öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir (YÖK Uygulama İlkeleri 4’üncü madde).

GEÇİCİ MADDE 83– Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil,

 • terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 • işkence suçundan (madde 94 ve 95),
 • eziyet suçundan (madde 96),
 • cinsel saldırı (madde 102),
 • çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188)
 • mahkum olanlar ile
 • sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile
 • 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile
 • terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle,

ilişiği kesilenler hariç,

Kendi isteği ile ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Yatay geçiş için;

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenir.

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18.07.2022 tarihli toplantısında kabul edilen “7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 83 Uygulama Esasları” için lütfen tıklayınız

Askerlik İşlemleri ile ilgili yazı için lütfen tıklayınız

7417 Sayılı Kanun (Kayıt Ek Madde 1 Kapsamında Yatay Geçiş) konulu yazı için lütfen tıklayınız

7417 Sayılı Kanun (Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumları) konulu yazı için lütfen tıklayınız

 

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi yada e-devlet çıktısı,
 • Adli sicil kaydı (güncel tarihli),
 • ÖSYS/YKS yerleştirme belgesi (üniversiteye yerleşip kaydolmamış adaylardan),
 • Lise diploma fotokopisi ya da e-Devlet’ten barkotlu mezuniyet belgesi,
 • Terhis belgesi (askerlik görevi bittikten sonra başvuracak adaylar için),
 • Erkek öğrenciler için “Askerlik Durum Belgesi”

Muafiyet ve İntibak işlemleri, af kaydı tamamlandıktan sonra ilgili akademik birimler tarafından yapılacaktır.

Başvuru için tıklayınız (istinye Üniversitesi'nden kayıt sildiren veya yerleşip kayıt yaptırmayan öğrenciler için)

 

Başvuru Formu için tıklayınız (diğer üniversitelere 7417 Sayılı Af Kanunu ile kayıt olan ve yatay geçiş ile İstinye Üniversitesi'ne başvurmak isteyen öğrenciler için)

7417 Sayılı Kanun kapsamında kayıt hakkı kazanacak öğrencilerin (İstinye Üniversitesi'ne ÖSYM/YKS ile yerleşip kayıt olmamış öğrenciler ile İstinye Üniversitesi'nden kendi isteğiyle kayıt sildirenler) burs ve indirimleri;

-Ücretli programlara yerleşenler ücretli,

-Tam Burs yada indirimli olanlar ise Af kanunu kapsamında kayıt olduklarında önceki bursları devam etmeyecek olup, %25 indirimli olarak kayıt olabileceklerdir.