İstinye Üniversitesi

Merkezler

Hakkında 
3 Boyutlu Tasarım ve Prototipleme Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSÜ3D) hem 3B yazıcıları hem de 3B Biyoyazıcı teknolojilerini kullanarak, yapay dokular, organlar ve biyo-mekanik uzuvlar geliştirmede dünyadaki bilimsel gelişmelerin ötesine geçmek aacıyla 2017 yılında kurulmuştur. İSÜ3D, İstinye Üniversitesi’nin ARGE katında, 3D Tasarım Laboratuvarı ve Organoid Laboratuvarı ve  diğer merkezlerle paylaşılan ortak alanlarda faaliyet göstermektedir. Merkezde şu ana kadar 30 kadar ulusal ve uluslararası proje gerçekleştirilmiş olup halen toplam bütçeleri 3 milyon TL’nin üzerinde olan çeşitli ArGe projeleri yürütülmeye devam etmektedir. 

Misyon 
İSÜ3D bünyesinde, özellikle sağlık alanında, yapay organ modellemesinden robotiğe 3 Boyutlu tasarım, modelleme, 3B baskı ve 3B Biyoprinting çalışmaları ile bunlara paralel gerçekleştirilen 3B doku kültürü araştırmaları yürütülmektedir. Bu bağlamda, başta Kök Hücre ve Doku Mühendisliği olmak üzere diğer AUM’ler, ve klinisyen öğretim üyelerinden öğrencilere pek çok kişi ve ülkemizdeki çeşitli akademik kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. 

Vizyon 
İSÜ3D, birlikte çalıştığı akademisyenler, öğrenciler, kurumlar ve sanayi şirketleri ile birlikte, 3B yazıcı ve biyoyazıcı teknolojilerinin ve doku mühendisliğinden biyomekatroniğe, teknolojinin çeşitli branşlarının entegrasyonu sayesinde, organ hasarlarından kopan uzuvlara kadar çeşitli problemlerinin tedavi edilebildiği ve insanların daha sağlıklı yaşadıkları bir geleceği gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Merkezimizde bu bağlamda onlarca çalışma tamamlanmış olup giderek daha fazla proje ile hedeflerimiz de genişletilmektedir. 

Yönetim 
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Darıcı - Müdür 
Dr. Öğr. Üyesi Ayça BAL ÖZTÜRK, Dr. Öğr. ÜyesiAslı Pınar ZORBA YILDIZ - Müdür Yardımcısı 

İletişim 
isu3d@istinye.edu.tr

Web Sayfası 
arastirma.istinye.edu.tr/merkezler/isu3d

Hakkında
Merkezimiz 04.04.2021 tarihli Resmi Gazetede rahmetli Aromaterapist  Ecz Aslı Yazıcıoğlu'nun katkıları ile  Liv Hospital ve Medicalpark Hastanelerinde aromaterapi uygulamalarını yerleştirmek amacıyla kurulmuştur. 29.09.2021 yılında Dr. Ecz. Demet Akalgan Merkez Müdürü olarak atanmıştır. Eczacılık Fakültesi öğrencilerine Aromaterapi dersi açılmıştır. Lisans düzeyinde aromaterapi eğitimi müfredata dahil edilmiştir. Merkez bünyesinde yüksek katılımlı seminerler düzenlenmektedir.

Misyon
Etik değerler ve modern bilimin ışığında aromaterapiyi uygulayan sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi, toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve tedavi amaçlı aromatik ürünlerin kullanımı ile ilgili araştırmaların yapıldığı, bitkisel ürünlerin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve ruhsatlandırma alanında uzman d​esteğinin sağlandığı bir kuruluştur.

Vizyon
Aromaterapi eğitim, araştırma ve uygulamasının modern bilimsel yöntemlerle yapıldığı lider bir kurum olmak.


Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Demet Akalgan Aklar - Müdür
Meltem Güleç - Müdür Yardımcısı

İletişim
isuaum@istinye.edu.tr

Hakkında
2021 yılında kurulan ve İstinye Üniversitesi tarafından faaliyetlerini yürüten CoreLab bünyesinde çok sayıda son teknoloji ileri entrümental analiz cihazları ile donatılmıştır ve birçoğu uzmanlar tarafından kullanılmaktadır. İstinye Üniversitesi Topkapı yerleşkesinde 200 m2 alanda kurulu olan Merkez, çok farklı alanlardaki çalışan bilim insanlarına ve sanayi kuruluşlarına analitik ve kimyasal analiz hizmeti sunar.

Misyon
Multidisipliner ve disiplinler arası araştırma ve geliştirme çalışmaları için merkez olmak Araştırma ve geliştirme sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla sosyo-ekonomik katma değer yaratmak Merkezde cihazlar ve teknikler ile ilgili olarak edinilen bilgi, beceri ve deneyimin yaygınlaştırılmasını sağlamak Yüksek kaliteli araştırmacıların eğitimine katkıda bulunmak.


Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Arda Atakol - Müdür

İletişim
bitam@istinye.edu.tr

Web Sayfası
bitam.istinye.edu.tr

Hakkında
Araştırma merkezimiz dahili ve harici, çeşitli disiplinlerden mentörlük, teknik ve tasarımsal destek yoluyla CGI (bilgisayar üretimli imgeleme) teknolojilerinin eğitimi verilmektedir. Merkez bünyesinde geliştirilen proje ve eğitimler sonucunda ülkemizdeki dijital oyun üretimini teşvik edilerek, mevcut iş fikirlerinin hayata geçirilmesine ve ticarileştirilmesine katkı sağlayan projeler ile oyun sektörü ile sıkı bir bağ kurulmuştur.

Misyon
Ülkemizde yetenekli ve potansiyele sahip sanatçıların geliştirilmesini sağlamak, Oyun sektörüne katkıda bulunmak ve sanat/dijital sanat çalışmalarına destek olmak adına faaliyetler düzenlemek.

Vizyon
Son yıllarda Dünya ekosisteminde en yüksek katma değer üreten sektörlerden birisi haline gelen dijital oyun teknolojileri alanında; akademisyenlere, öğrencilere ve alan ilgililerine proje geliştirme eğitimi ve desteği sunmak.

Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Ismail Ergen - Müdür

İletişim
isuogam@istinye.edu.tr

Hakkında
Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (EPAM) İstinye Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürütmektedir. Merkezimiz; demokrasi ve refahın artırılması doğrultusunda, demokrasilerin olmazsa olmazı olan, düşünce kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek bölgemizde ve dünyamızda vuku bulan sorunları anlamayı, elde ettiği bilgileri kamuoyu ile paylaşmayı ve sorunların çözümüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır. EPAM; Türkiye’nin uluslararası ekonomi ve politika alanlarında elde ettiği gelişmelere paralel olarak; çalışmalarını ekonomi ve dış politika alanlarına yoğunlaştırmaktadır. EPAM; üniversitelerin gerek karar alıcılar gerekse de kamuoyu ile daha yakın bir işbirliği içerisinde olmasına önem vermekte ve çalışmalarını bu anlayışla sürdürmektedir. EPAM; akademik çevrelerden, bürokrasiden, medya ve iş dünyasından uzman ve saygın isimlerle oluşturulan Danışma Kurulu üyeleri ve İstinye Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte ekonomi, kalkınma konuları ile bölgesel ve küresel sorunlara yönelik çalışmalarını yürütür. EPAM; Yaptığı çalışmaları kamuoyu ve karar vericiler ile paylaşarak konuya dair farkındalık yaratır. Uluslararası alanda geleceğin şekillenmesine Türkiye bazlı düşüncelerin hâkim olmasına vesile olur. Çalışmalarına gönüllü öğrencilerini dâhil ederek, yapılan çalışmaların üniversiteler tabanına yayılmasını sağlar, uzman kadro adaylarının yetiştirilmesine katkıda bulunur.

Misyon
Misyonumuz, demokrasi ve refahın artırılması doğrultusunda, demokrasilerin olmazsa olmazı olan, düşünce kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek bölgemizde ve dünyamızda vuku bulan sorunları anlamayı, elde ettiği bilgileri kamuoyu ile paylaşmayı ve sorunların çözümüne katkı sağlamayı amaçlamaktır.

Vizyon
Vizyonumuz; dünyanın en iyi düşünce kuruluşları arasında yer alma temel hedefi doğrultusunda, kuruluş amacına uygun fikir ve projeler oluşturmak suretiyle, karar alıcı makamlara, geleceği şekillendirmelerinde ve karar alma süreçlerinde destek sağlayacak, araştırmacılara yol gösterecek eleştirel ve yaratıcı düşünceyi rehber edinmiş bir araştırma merkezi olmaktır.


Yönetim
Doç. Dr. Ayfer USTABAŞ - Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Fateme Ayşin ANKA - Müdür Yardımcısı

İletişim
epam@istinye.edu.tr

Web Sayfası
epam.istinye.edu.tr

Hakkında
Kuruluşu 4 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Sağlıklı Yaşam, Ortopedik ve Nörolojik Rehabilitasyon, Biyomekani ve Hareket Analizi, Telerehabilitasyon Ünitelerinde danışmanlık ve tedavi hizmetleri yürütülmektedir. Merkezimizin; lisans ve lisansüstü  klinik uygulamalar, araştırma projeleri, ulusal ve uluslararası kongre, kurs ve eğitim toplantıları yapma, Koruyucu Fizyoterapi alanında toplumsal farkındalığı arttırmak için eğitim ve seminer verme, atölye çalışmaları, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlama, merkezin gereksinimlerini karşılamak ve olanaklarını genişletmek için gerektiğinde hizmet satın alma ve/veya satma gibi faaliyetleri bulunmaktadır.

Misyon
Misyonumuz, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, interdisipliner çalışmalarla ulusal ve uluslararası eğitim ve toplantılar düzenlemek, diğer üniversite, kamu ve özel sektör ile ortak projeler yaparak merkezi laboratuvarlar oluşturmak ve alanla ilgili tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik danışmanlık ve sağlık hizmeti vermek, topluma katkı faaliyetlerinde bulunmak.

Vizyon
Vizyonumuz, insan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirmek, var olan uygulamaları daha ileriye taşımak.

Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Dürüstkan Elbaşı - Müdür
Doç. Dr. Güldeniz Yılmaz Yelvar - Müdür Yardımcısı

İletişim
fizyotem@istinye.edu.tr

Hakkında
İstinye Üniversitesi liderliğinde yürütülen ve hem öğrenci hem de akademisyenler için uçtan uca bir girişimcilik deneyimi sunan İstinye Garage Incubation Hub, fikir aşamasından ölçeklemeye kadar girişimcilerin yanında olarak eğitim, mentorluk, ofis imkanı yanı sıra teknik ihtiyaç paketlerini de içinde bulunduran destekleri onlara sunan girişimcilik ve kuluçka merkezidir.

Misyon
İstinye Garage’ın uçtan uca sektörde farkındalık yaratan eğitimleri ve programları ile birlikte bünyemizdeki girişimleri fikir aşamasından pazara kadar olan tüm süreçlerinde onları ihtiyaçları doğrultusunda destekleyip büyütmek.

Vizyon
İstinye Garage, girişimcileri ihtiyaçları doğrultusunda destekleyerek onları ticari rekabetin ekonomik gelişimine yön veren bireyler haline getirmeyi ve yenilikçi destek altyapısını küresele ölçekleyerek bölgenin öncü girişimcilik merkezi haline gelmeyi hedeflemektedir.

Yönetim
Muhammet Talha Uzun - Müdür

İletişim
girisimcilik@istinye.edu.tr

Web Sayfası
istinyegarage.com

Hakkında
11 Nisan 2018’de Milli Savunma Bakanımız Vecdi GÖNÜL’ün katılımıyla açılışımız yapılmıştır. Kurucu Müdürümüz Doç.Dr.İsmail SAFİ, halen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunda üye olarak görevine devam etmektedir. GÜVSAM Uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası kapsamında; göç ve sınır güvenliği, siber alan güvenliği, enerji ve enerjinin güvenliği, havacılık ve denizcilik güvenliği, terör-organize suçlar, sağlık güvenliği, nükleer enerji ve güvenlik, kitle imha silahları ve güvenlik gibi çok boyutlu alanlarda yoğunlaşarak çalışmalar yapmaktadır. GÜVSAM ülke yararını gözeterek karar alıcılara güvenlik konusunda çözüm önerileri ve uyarı raporları sunar, araştırmalar yapar, araştırma projeleri hazırlar, projeleri uygular, bilginin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle topluma faydalı bir biçimde paylaşılmasını sağlar. Aylık olarak “Gündeme Bakış” adında bir bülten elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Aylık olarak “Güvsam Konferansları” düzenlenmektedir.

Misyon
Türkiye'nin ulusal ve uluslararası güvenlik ve savunma politikalarının, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve birikimlerden de yararlanarak belirlenmesine, geliştirilmesine ve yeni stratejiler oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyon
Uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası sorunlar ve uyuşmazlıklar, ulusal savunma, ulusal güvenlik, terörizm, kritik altyapı güvenliği, sağlık güvenliği, tohum güvenliği, şehir güvenliği, göç, KBRN ve siber güvenlik konularında ülke yararını gözeterek çalışmalar yapmak, yeni stratejiler geliştirmektir.

Yönetim
Prof. Dr. Fahri Erenel - Müdür

İletişim
guvsam@istinye.edu.tr

Web Sayfası
guvsam.istinye.edu.tr

Hakkında
İstinye Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, 18 Ocak 2023'te kurulmuştur. Merkezin amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki etkinlikler yürütülür: a)    Üniversitede bulunan farklı bilim alanlarının bilgi ve altyapılarından yararlanarak çocukların bu bilim alanlarını tanımasını sağlayacak programları geliştirmek, planlamak ve uygulamak, b)    Çocukların bilim ve sanat alanlarında yaşayarak ve yaparak öğrenmelerini sağlayacak sergi, atölye vb. projeleri geliştirmek, planlamak ve uygulamak. c)    Türkiye’de ve dünyada çocuklara yönelik yapılan çalışmaları yakından izlemek ve bu doğrultuda çocukların gelişimini destekleyecek programları geliştirmek, planlamak ve uygulamak d)    Çocukların gelişiminin önemli bir parçası olan ebeveynleri destekleyecek eğitim programları ve etkinlikleri geliştirmek, planlamak ve uygulamak, e)    Çocuklar için yapılan eğitim çalışmalarının ülkemiz için önemini vurgulayan etkinlikler yürütmek, f)    Etkinlik alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak programlar yürütmek ve araştırmalar planlamak ve yürütmek, g)    Etkinlik alanları ile ilgili dijital ve fiziksel ortamda kitap, dergi, video vb. yayımlayarak bu alanda çalışan bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve bu dokümanlardan arşiv oluşturmak, h)    Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak ve bu toplantılarda tartışma ortamları yaratarak eğitim programlarının araştırma ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Misyon
Merkezin misyonu 7-18 yaş arasındaki çocukların, a)gelecekte topluma daha faydalı bireyler haline gelebilmesi için kültürel, bilimsel, sanatsal anlamda daha derin bir yaklaşıma sahip olmalarını sağlamak, b)bir olayla karşılaştıklarında daha fazla soru sorabilmelerini ve bu sorulara yanıt ararken kendi kendilerine araştırma ve öğrenme yeteneklerini geliştirmeyi ve bunun sonucunda da olaylar üzerinde kendilerine özgü düşünceler geliştirerek yorum yapabilen bireyler haline gelebilmelerini sağlamak, c)bilimi ve sanatı yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, d)bilim, sanat ve felsefe konularında oluşturulan tartışma ortamlarında başkalarının düşüncelerini dinlemeyi ve kendi düşüncelerini nasıl paylaşacaklarını öğretmek, e)her anlamda yaratıcılıklarını geliştirmek, f)kendilerini keşfederek daha doğru bir gelecek yapılandırabilmelerini sağlayarak üniversitenin toplumla olan bağlarını güçlendirmektir.

Vizyon
İstinye Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi vizyonu, toplumun temel taşlarından olan bilim ve sanatı, çocukların daha derin sorgulama, araştırma ve yaratma yeteneklerini geliştirmek için bir araç olarak kullanmak ve bu amaçla yapılan etkinlikler aracılığıyla çocukların bilim ve sanata olan ilgilerini arttırmaktır. Bunların yanı sıra, çocuklara bilim ve sanatın bir ülke için önemini anlatmak ve bilim ve sanatın yuvası olan üniversitenin toplumla olan bağlarını güçlendirmektir.

Yönetim
Ahmet Renklioğlu - Müdür

İletişim
cbm@istinye.edu.tr

Hakkında
Kamu diplomasisi içeriği itibariyle yeni bir kavram değildir. Tarih boyunca önce küçük gruplar, sonra aşiretler, etnik gruplar ve nihayet uluslar ve ulus-devletler olarak örgütlenen insanoğlu hasım veya dost bildiği muhatapları üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkinlik kazanmak amacıyla bugün kamu diplomasisi olarak adlandırdığımız aktiviteyi uygulayagelmişlerdir. Burada asıl olarak amaçlanan, bilgiyi yaymak ve muhataplarla diyaloğa girmek suretiyle karşılıklı iyi ilişkiler geliştirmektir. Kamu diplomasisinin yanıltmaya yönelik dezenformasyonla karıştırılmaması gerekmektedir. KADAM bu görüşler ışığında 4 Ekim 2021 tarihinde Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla kurulmuş ve 21 Aralık 2021 tarihinde düzenlediği açılış paneliyle de faaliyetlerine başlamıştır.

Misyon
KADAM’ın misyonu, kamu diplomasisinin disiplinler arası bir anlayışla kuramsal bir altyapıya kavuşturmak ve Türkiye odaklı bir kamu diplomasisi konseptini geliştirmek, bu maksatla akademik çalışmaların yanı sıra projeler vasıtasıyla uygulama alanında faaliyet göstermektir.

Vizyon
KADAM, kuruluş felsefesine uygun olarak uluslararası ilişkiler bünyesindeki Kamu Diplomasisi alanının kuramsal altyapısını ve diğer disiplinlerle olan bağını araştırmak, genelden yola çıkarak özeldeki kuramsal oluşumu belirlemek ve bu altyapı üzerinde inşa edilecek faaliyet mimarisinin özelliklerini belirlemek amacındadır. KADAM, son tahlilde Türkiye’nin özgün koşullarını dikkate almak suretiyle ulusal kamu diplomasisi konseptinin oluşturulmasına katı sunmak amacındadır. Bu çerçevede uluslararası planda ilgili kurum ve kuruluşlarla uygun stratejik iş birlikleri öngörülmektedir.

Yönetim
Prof. Dr. Osman Can Ünver - Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Can Donduran - Müdür Yardımcısı

İletişim
kadam@istinye.edu.tr


Web Sayfası
kadam.istinye.edu.tr

Hakkında
İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği AUM (İSÜKÖK), 2017 yılında kurulmuştur. İSÜKÖK, doku mühendisliği, hücresel terapi ve kök hücre araştırmalarına yönelik öncü ve yenilikçi fikirleri ilerletmek ve uygulamak için çeşitli bölümlerden (biyomühendislik, doğa ve tıp bilimleri) araştırmacıları bir araya getiren, çok disiplinli, entegre bir ArGe Merkezidir. Diğer araştırma laboratuvarları ile entegre şekilde tasarlanan merkezde, bir adet kök hücre, bir adet doku mühendisliği laboratuvarı ile, genetik analizler, protein analizleri ve immün boyamalar için birer laboratuvar, bir adet sterilizasyon odası ve bir adet moleküler laboratuvarı bulunmaktadır. Kök hücre laboratuvarında multipotent ve pluripotent karakterde hücreler kültüre edilmekte, son teknoloji mikroskoplar ile canlı olarak izlenip görüntülenebilmektedir. Doku mühendisliği laboratuvarında ise çeşitli doku iskeleleri (scaffoldlar) gerek konvansiyonel yöntemler gerekse 3B-biyoyazıcılar kullanılarak tasarlanıp üretilebilmektedir. Merkezde kök hücre ve doku mühendisliği alanlarında çok sayıda dış kaynaklı projeler (TÜBİTAK, TÜSEB vb.) yürütülmekte olup yeni proje başvuruları tüm hızıyla devam etmektedir.

Misyon
Doku mühendisliği, kök hücre ve gen tedavilerine yönelik araştırma ve uygulamalarda öncü olmak, bu alanlarda uzman teknik ekip ve bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan üstün nitelikli bilim insaları yetiştirmek, araştırma/geliştirme alanlarında referans bir ArGe merkez olmaktır.

Vizyon
Kök hücre, doku mühendisliği ve gen tedavilerine yönelik  araştırma ve uygulamalarda ülkemizin gelişmiş ülkeler ile eş zamanlı olarak bilim ve teknoloji alanında önemli bir adım atmasına katkıda bulunmak; ülkemizin dünyadaki bilimsel çalışmalar düzeyinin üzerine çıkmasına katkı sağlamak, ülkemizde ve dünyada önemli merkezlerden biri olmaktır.

Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk - Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Darıcı - Müdür Yardımcısı

İletişim
isukok@istinye.edu.tr

Web Sayfası
arastirma.istinye.edu.tr/merkezler/isukok/hakkinda

Hakkında
Kuşak ve Yol Araştırmaları Merkezi (KUYÇAM), İstanbul İstinye Üniversitesi (İSU) merkezli uluslararası bir araştırma merkezidir. İSÜ ve diğer üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra dünyanın önde gelen uygulayıcıları ve politika yapıcılarını da bünyesinde barındırmaktadır. 2000 yıldan daha uzun bir süre önce, antik İpek Yolu uluslararası ticaretin ve refahın lokomotifiydi. 2013 yılında başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi (KYG), İpek Yolu kavramını yeni küreselleşme koşulları altında yeniden hayata geçirmeyi amaçlayan uluslararası bir işbirliği mekanizmasıdır. Çin liderliğindeki bu girişim, Asya, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Amerika kıtalarında 152'den fazla ülkede faaliyet göstermesi amaçlanan altyapı, kaynak ve yatırım geliştirme ağlarından oluşmaktadır. Girişim beş ana alana öncelik vermektedir: hükümetler arası politika işbirliği ve fikir birliği oluşturma, altyapı ve teknolojik bağlanabilirlik, ticari bağlanabilirlik, finansal entegrasyon ve kültürel işbirliği için insanlar arası etkileşim. Böylece demiryolu ve denizyolu taşımacılığı ile dijital sistemleri de içeren kapsamlı bir yaklaşım geliştirmektedir. Bu yaklaşım sürdürülebilir kalkınma, yapay zekâ, kuantum bilgisayarlar, yeni enerji ve malzeme teknolojilerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Misyon
KUYÇAM'ın temel misyonu, sadece Kuşak ve Yol Girişimi'nin (KYG) kendisini değil, aynı zamanda KYG'ye dahil olan tüm ülkeleri ilgilendiren konularla ilgili yenilikçi ve disiplinler arası bilimsel araştırmalar yürütmektir. KUYÇAM'ın faaliyetleri arasında; alan araştırmacılarını bir araya getirerek araştırmalarını tartışmalarını sağlamak üzere tasarlanmış uluslararası çalıştaylar ve konferanslar, seçkin akademisyen ve uygulayıcıların ziyaretleri, KYG veya KYG'ye dahil olan herhangi bir ülke ile ilgili araştırma raporları ve özetleri, okuma ve tartışma grupları, lisansüstü ve doktora sonrası bursiyerler için sponsorluk veya eş sponsorluk yer almaktadır.

Vizyon
Kuşak ve Yol Çalışmaları Merkezi (KUYÇAM), Kuşak ve Yol Girişimi (KYG) tarafından sağlanan uluslararası işbirliğinin olumlu değişim için bir katalizör haline geldiği, bağlanabilirliği, sürdürülebilir kalkınmayı ve kültürel alışverişi teşvik ettiği bir gelecek öngörmektedir. Vizyonumuz kadim İpek Yolu'nun zengin mirasına dayanmaktadır ve KYG'yi sınırları aşan, uluslar arasında köprüler kuran ve karşılıklı anlayışı teşvik eden dönüştürücü bir güç haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Can Donduran - Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Suat Eren Özyiğit - Müdür Yard.

İletişim
kuycam@istinye.edu.tr

Web Sayfası
arastirma.istinye.edu.tr/merkezler/kuycam/hakkinda

Hakkında
Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜMED) 2020 yılında kurulmuştur. İSÜMED, kurum içerisinde ve dışında yeni bir marka olma yolunda strateji geliştiren bir birimdir. Medya Merkezi çok temel olarak, hem profesyonelce üretilmiş medya ürünleri üretir hem de üniversite ve dış çevreye yönelik nitelikli belgeler yayımlar. Uzun vadede Merkez, üniversite disiplini altında, medya ve kitle iletişimi alanları ile ilgili bilimsel araştırmalar yapıp her türlü medya ve iletişim uygulamasını üniversite stüdyosunda gerçekleştirmek, dijital mecrada yayıncılık örnekleri üreterek kamu yayıncılığı hizmetine katkıda bulunmak, bu konudaki interdisipliner çalışmaları teşvik ve organize etmek, medya okuryazarlığı ve medya etiği başta olmak üzere medya araştırmaları konusundaki literatüre katkıda bulunmak gibi hedeflere sahiptir.


Misyon
Merkezin misyonu ise üniversite disiplini altında, medya ve kitle iletişimi alanları ile ilgili bilimsel araştırmalar yapıp her türlü iletişim uygulamasını üniversite stüdyosunda gerçekleştirmek, dijital mecrada yayıncılık örnekleri üreterek kamu yayıncılığı hizmetine katkıda bulunmak, bu konudaki interdisipliner çalışmaları teşvik ve organize etmek, danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek, bilimsel araştırmalar yapıp nitelikli medya ürünlerinin üretilmesi, medya okuryazarlığı ve medya etiği başta olmak üzere medya araştırmaları konusundaki literatüre katkıda bulunmaktır.


Vizyon
Merkezin vizyonu iletişim fenomenlerini incelemek için en gelişmiş teori ve yöntemleri kullanmaktır. Hem teorik hem de uygulamalı problemleri bir dizi nicel ve nitel bakış açısıyla ele alan öğretim elemanları ve öğrenciler, bilim için olağanüstü verimli bir zemin sağlayan iletişim araştırmalarında en ileri gelişmelere katılacaklardır.

Yönetim
Doç. Dr. Aybike Serttaş - Müdür
Doç. Dr. Hasan Gürkan, Araş. Gör. Tugay Sarıkaya - Müdür Yardımcısı

İletişim
isumed@istinye.edu.tr

Web Sayfası
med.istinye.edu.tr

Hakkında
Merkez, sağlık ve çevre profesyonelleriyle stratejik işbirliği yaparak İstinye Üniversitesi'nin Mikrobiyom ve Tek Sağlık alanındaki araştırma konumunu güçlendirmeyi amaçlıamaktadır. Merkez, doğası gereği disiplinlerarasıdır ve İstinye Üniversitesi ile Türkiye'de ve uluslararası alanda çeşitli disiplinler arasında işbirliği çalışmalarını kapsamaktadır. Merkez, insan-hayvan ve çevre arayüzünde insani öneme sahip halk sağlığı sorunlarının üstesinden gelmek için “tek sağlık yaklaşımlarını” kullanmaktadır.


Misyon
Yenilikçi, önleyici ve tedavi edici stratejiler geliştirme nihai hedefiyle Mikrobiyom ve Tek Sağlık araştırmaları için önemli bir merkez olmak. Öğrencilerin biyolojinin temel prensiplerini kullanarak, Mikrobiyom ile ilgili sağlık ve hastalığa dair problemleri anlamaları ve çözmeleri için yenilikçi yaklaşımlar kullanmalarını geliştirmek 


Vizyon
Merkez, araştırma, eğitim ve öğretim görevlerini üstlenerek İstinye Üniversitesi'ni Mikrobiyom ve Tek Sağlık alanında lider bir uluslararası merkez olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır. Araştırma mükemmelliği ve yenilik Merkezin ana misyonlarındandır. 

Yönetim
Prof. Dr. Ruqiya Bano Siddiqui - Müdür 


İletişim
isumam@istinye.edu.tr

Hakkında
İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Merkezi (İSÜMKAM), hem kanser hastalarına moleküler onkoloji laboratuvar hizmetini sunmak hem de yeni kanser ilacı geliştirme (doğal veya sentetik bileşikler), kanser kök hücre, hücre ölümü, sitotoksisite, 3-boyutlu kanser hücre kültürü (organoid), tümör farmakolojisi ve tümör biyolojisi alanlarında ileri düzeyde araştırma yapmak üzere kurulmuş bir araştırma merkezidir. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı bağlantıları sayesinde çok geniş bir iletişim ağına sahip bir merkezdir. Merkez halihazırda bir adet uluslararası patentli ve Faz 1 kinik çalışma aşamasına kadar hemen hemen gelmiş bir bileşiğe sahiptir. Uluslararası deneyime sahip araştırmacılarıyla ülkemizin ilk sıralardaki kanser araştırma merkezlerinden biridir.

Misyon
Çağımızın hastalığı olan kanser ile savaş sürecinde kanser hastalarına sunulabilecek onkogram gibi bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının öncülüğünün yapılmasına ek olarak yeni sentez kimyasalların antikanser etkilerinin farklı kanser tiplerinde araştırılması ve yerel kanser ilaçlarının ortaya çıkarılarak Türkiye ekonomisine destek olunması hedeflenmektedir. Ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak araştırma ve geliştirmenin önemini vurgulamak.

Vizyon
Başarılı yeni sentez antikanser ilaçların keşfedilmesi ve klinik onkolojide moleküler yaklaşımlar ile bireyselleştirilmiş tedavilerin sunulması.

Yönetim
Prof. Dr. Engin Ulukaya - Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Yelda Birinci, Dr. Öğr. Üyesi Öykü Geyik - Müdür Yardımcısı

İletişim
isumkam@istinye.edu.tr

Web Sayfası
arastirma.istinye.edu.tr/merkezler/isumkam/hakkinda

Hakkında
IsuCAN, sinir sistemi işlevleri ve yapılanmasını araştıran bir merkezdir. Çalışma alanı elektriksel ve optik, sinirsel uyarım ve kayıt yöntemleri geliştirmek, bu yöntemlerle fizyolojik araştırmalar yapmak, klinik uygulamalar için bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi insanla (hasta/sağlıklı) buluşturmaktır. Araştırma ve uygulama alanları arasında, kafatası geçişli elektriksel uyarımın (tDCS) çeşitli hastalıklarda etkisi, sağlıklılarda ve sporcularda seçilmiş performanslara etkisi, kalp hızı değişkenliği ve deri direnci ölçümü yöntemleri ile otonom fonksiyon araştırmaları, duyu ve ağrı fizyolojisi, neurofeedback-biofeedback uygulamaları, uyarılmış potansiyellerin hasta ve sağlıklı bireylerdeki kullanımı sayılabilir. Bunların yanında deneysel çalışmalar için aygıt tasarımı, yapımı ve ölçüm teknikleri çalışmaları da merkezin etkinliklerindendir. İstinye Üniversitesi bünyesindeki çeşitli ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki araştırmalara ev sahipliği yapmaktadır.

Misyon
İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin misyonu; farklı disiplinleri bir arada bulunduran yapışıla, ileri bilgi ve teknolojileri geliştirerek, nitelikli araştırma yürüterek ve yenilikçi eğitim sunarak yerel ve evrensel sorunlara çözümler geliştirerek toplumun ve bilimin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon
İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin vizyonu; nitelikli ve disiplinler arası araştırmaların yürütülmesini ilke edinerek sağlık, yaşam bilimleri ve bilişsel bilim alanlarında araştırmacılar yetiştiren, araştırma projelerine önderlik eden bir araştırma merkezi olmaktır.

Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Gökçer Eskikurt - Müdür
Dr. Öğr. Ü. Ezgi Ildırım Özcan - Müdür Yardımcısı

İletişim
norolojikbilimler@istinye.edu.tr

Web Sayfası
arastirma.istinye.edu.tr/merkezler/isucan/hakkinda

Hakkında
Öğretenler en iyi öğrenenlerdir derler. Bu söz, özellikle günümüzde fazladan bir değer kazanmaktadır. Araştırmalara göre, zamanımızda dünyadaki bilgi her bir kaç ayda bir ikiye katlanmaktadır. Onun için bireysel çaba ve gayretler yetmemekte; öğreten kurumlar olan yükseköğretim kurumlarının, öğretmenin yanı sıra öğrenen kurumlar – öğrenen üniversiteler haline gelmeleri gerekmektedir. ‘Öğrenen üniversite’ olmak demek; çağdaş uygarlığa ayak uydurarak öğrencilerimize 21’inci yüz yıl becerilerini ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığını kazandırmak, araştırma yaparak yenilik üretmek, dünyada yapılan araştırmalardan faydalanarak onları kendi toplumumuzun özelliklerine uyarlamak, sadece var olanı geliştirerek değil son teknolojileri de bünyesine alarak ilerlemek, çalkantılı ve zor durumları öngörmek ve gerektiğinde onlara hemen adapte olmak için sürekli kendini geliştirmek demek. Çok genç ancak dinamik ve kendini başarıya kilitlemiş bir üniversite olan İstinye Üniversitesi, bilginin hızla çoğaldığı bu devirde bir ‘öğrenen üniversite’ vasfıyla, değerli hocaları ve sevgili öğrencilerinin yanında yer alarak Öğretme ve Öğrenme Merkezini hayata geçiriyor.

Misyon
İSÜ Öğretme ve Öğrenme Mükemmeliyet Merkezi'nin (ÖĞREM) misyonu, İstinye Üniversitesi’nin eğitim-öğretiminde mükemmelliği, yeniliği ve çağdaşlaşmayı teşvik etmektir. ÖĞREM’in tüm etkinlikleri, kanıta dayalı öğretme yöntemlerinin desteklenmesine, geliştirilmesine ve İSÜ öğretim elemanlarının profesyonel ve öğrencilerinin akademik gelişimine odaklanmıştır. ÖĞREM, üniversitenin bir karar alıcı, denetleme veya kontrol birimi değildir. Üniversite içindeki tüm birimlere eğitim-öğretim ile ilgili gereksinim doğrultusunda danışmanlık ve eğitim verir.

Vizyon
ÖĞREM, eğitim-öğretime değer veren ve onu yücelten, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara saygı duyan ve bunları destekleyen bir üniversite kültürü geliştirmek ve sürdürmek için öğretim elemanları, her seviyedeki öğrencileri ve yöneticileriyle ortaklaşa mükemmel öğrenme ortamları yaratmak için çalışır. ÖĞREM, eğitim-öğretim ve müfredatla ilgili konularda tüm öğretim elemanlarına danışmanlık verir; akademik birimlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış seminerler, çalıştaylar sunar; sempozyumlar düzenler.

Yönetim
Elif Vardar Solak - Müdür

İletişim
ogrem@istinye.edu.tr

Web Sayfası
ogrem.istinye.edu.tr

Hakkında
İstinye Üniversitesi’nin akademik yaklaşımı ile Liv Hospital’ın kusursuz hizmet anlayışını buluşturan isü Liv Hospital Bahçeşehir; hasta odaklı yaklaşımı, uzman kadrosu ve ileri teknolojiye sahip altyapısıyla “sağlık hizmetinde mükemmeliyet” vizyonuna sahiptir. Aralık 2016 tarihinde kapılarını açan isü Liv Hospital Bahçeşehir, MLP Care’in sağlık alanındaki çeyrek asırlık bilgi birikimi ve deneyiminin katkısıyla kurulmuştur. Eğitim - araştırma çalışmalarını da kapsayacak şekilde üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan isü Liv Hospital Bahçeşehir; tüm branşlarda hasta kabul etmekle beraber, Organ Nakli Merkezi, Omurga Sağlığı Merkezi, İnme Merkezi, Konuşma ve Dil Terapisi Polikliniği, Uyku Bozuklukları Merkezi, Saç Ekim Merkezi, Medikal Estetik Bölümü, Medikal Onkoloji/Onkolojik Cerrahiler, El Cerrahisi, Tüp bebek (IVF) Merkezi, Palyatif Bakım Merkezi, Girişimsel Radyoloji ve İleri Girişimsel Radyoloji gibi multidisipliner branşları da tek çatı altında buluşturmaktadır. isü Liv Hospital Bahçeşehir, “Çocuk Yoğun Bakım” ünitesini bünyesinde barındıran sayılı hastanelerden biridir. 62.500 metre kare kapalı alana sahip 21 katlı hastanede akıllı bina sistemiyle bina içerisindeki her türlü soruna anında müdahale edilebilmektedir. Acil durumlarda yoğun bakım odasına dönüşebilen 30 adet gözlem odası bulunan hastanenin Acil Servis ve Gece Polikliniklerinde ise uzman hekimler görev yapmakta, Kadın Doğum, Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Kardiyoloji, El Cerrahisi, Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Plastik ve Estetik Cerrahi ile İnme Merkezi de 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak hizmet vermektedir. Her ayrıntının titizlikle düşünüldüğü isü Liv Hospital Bahçeşehir, 394 yatak kapasitesi (ek bina dahil), 10 palyatif bakım yatağı, 12 ameliyathanesi (1 ÜYTE+2 GÖZ), 94 yoğun bakım/gözlem yatak kapasitesi ve acil durum transferleri için bir adet helikopter pisti bulunmaktadır.

Misyon
Toplum sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yüksek kalitede, etik kurallar ve ilkelerimiz doğrultusunda sunmak, Açık, dürüst, güvenilir ve ulaşılabilir olmak, Gelişen teknolojiyi takip ederek fark yaratan hizmet sunmak, Hasta, hasta yakını ve çalışanı, haklarını ve memnuniyetini önemsemek, Akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalarla sağlık alanında yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemektedir.

Vizyon
Uluslararası standartlardaki bilimsel çalışmaları, hasta tedavi ve bakım hizmetlerinin tüm alanlarında uygulayarak uluslararası areneda klinik verilerle yarışan bir hastane olmaktır.

Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Ferda Kaya Zaman - Müdür

İletişim
isusuam@istinye.edu.tr

Web Sayfası
https://www.livhospital.com/liv-hastaneleri/istinye-universitesi-bahcesehir

Hakkında
SEM 2018 yılında kurulmuştur. Faaliyetleri: a) Sürekli eğitim kapsamında, toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için genel katılıma açık, yararlılığı yüksek yüz yüze, uzaktan ve karma sürekli eğitim programları düzenlemek ve geliştirmek. b) Özel sektör, sanayi ve kamu kuruluşlarına yönelik yüz yüze, uzaktan ve karma eğitim programları düzenlemek. c) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, eğitim fuarları, zirve etkinlikleri ve her türlü akademik ve bilimsel toplantıları planlamak ve düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak. ç) Üniversitenin yaygın eğitim alanında kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirmek. d) Kurum dışı sınav taleplerini karşılamak. e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun olarak belgelendirme hizmeti sunmak. f) Talep doğrultusunda proje/danışmanlık hizmetleri vermek. g) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Misyon
İSÜ SEM’in misyonu; sanayiyi ve toplumu odak noktasına alarak, İstinye Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosu ile değişen dünya ihtiyaçlarına özel yenilikçi ve sürdürülebilir eğitimleri, güncel bilgiye dayanarak geliştirmek ve hem sanayinin hem toplumun gelişimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon
İSÜ SEM’in vizyonu; global boyutta geniş hedef kitlelere ulaşarak değişen dünyanın güncel ihtiyaçlarına geliştirdiği eğitim çözümlerinden maksimum düzeyde insanların ve kurumların faydalanmasını sağlamaktır.


İletişim
isusem@istinye.edu.tr

Web Sayfası
sem.istinye.edu.tr

Hakkında
İstinye Üniversitesi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi (YZAUM) 27 Haziran 2018 tarihinde YÖK tarafından onaylanarak kuruldu. Merkezin ana amacı, yapay zekâ ve diğer disiplinler arasındaki etkileşim alanlarında projeler geliştirmek, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak ve araştırma sonuçlarını lisans ve yüksek lisans eğitimine aktarmak olarak özetlenebilir. Akademisyenler ve uzmanlar, yapay zekâ alanında geliştirdikleri projeler, yazdıkları lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleleri ve kitaplarıyla fakülte ve bölümlerdeki araştırma ve eğitim çalışmalarına destek olacaklardır.

Misyon
YZAUM misyonu; yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri takip etmek, uygulamak, tüm disiplinlerin yapay zeka ile etkileşimini sağlamak, yapay zeka bilimi konusunda tecrübeli uzmanlar yetiştirmek, literatüre katkı sunan bilimsel makaleler üretmek ve insanlığa faydalı yapay zeka ürünleri geliştirmektir.

Vizyon
YZAUM vizyonu; ürün odaklı ulusal ve uluslararası boyutta yapay zeka araştırma projeleri yürütülmesi, yapay zeka ürünleri geliştirilerek yapay zeka sanayisine katkı sunulması ve yeni yapay zeka girişimlerinin doğmasının sağlanmasıdır.

Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Levent Korkmaz - Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Funda Özdemir - Müdür Yardımcısı

İletişim
yzaum@istinye.edu.tr

Web Sayfası
yzaum.istinye.edu.tr

Hakkında
İstinye Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (İSÜGender) 2023 yılının başında kurulmuştur. Merkezin kuruluş sürecinin ilk ve temel aşaması İstinye Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı’nın hazırlanması ve planın vizyonu dahilinde gerçekleştirilecek çalışmalar için üniversitenin eşitlik taahüdünün alınması olmuştur. Henüz yapılanma sürecinde olan merkez öncelikle toplumsal cşnsiyet eşitliği açısından üniversitenin değerlendirilmesi ve akademik personel, idari personel ve öğrenciler gibi iç paydaşların eğitilmesine öncelik vermiştir. Aynı zamanda, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler başta olmak üzere çeşitli dış paydaşlar ile etkinlik ve proje çalışmaları devam etmektedir. Merkez önümüzdeki süreçte aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir: Üniversite içinde akademik ve idari birimlerde toplumsal cinsiyet yapılanmasına dair veri toplamak, toplumsal cinsiyet eşitliği aksiyon planı (İSÜ GEP) ile de ifade edilen hedefler doğrultusunda tüm birimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesine dair çalışmalarda bulunmak b) Yurtiçi ve yurt dışı diğer üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör  dahil olmak üzere çeşitli aktörlerle toplumsal cinsiyet alanında ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek, bu alanda bilimsel araştırmalara destek olmak c) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak ç) Üniversite iç ve dış paydaşlarını toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek, bu konularda kamuoyu oluşturmak için çeşitli faaliyetlerde bulunmak, bu amaç doğrultusunda basılı, sözlü, görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere katılmak d) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili programlar açılmasını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek e) Üniversitede yapılacak ilgili araştırmalarda merkezin olanaklarından yararlanılmasını sağlamak f) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına yönelik olarak kaynak niteliğinde doküman ve arşiv oluşturmak.

Misyon
Üniversitenin eşitlik taahhüdüne odaklanarak bir eşitlik kültürü oluşturmak; toplumsal cinsiyet eşitliğini akademik birimler, idari birimler ve öğrenciler dahil olmak üzere üniversite içinde ve dışında  teşvik etmek ve uygulamak; toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmek, projeler geliştirmek, eğitim çalışmalarında bulunmak, üniversite içinde bu konuda etkinlikler yapılmasını teşvik etmek ve topluma katkı faaliyetlerinde bulunmak; yurt içi ve yurt dışında diğer üniversiteler, benzeri nitelikteki merkezler, sivil toplum, özel sektör ve kamu kurumları ile iletişim kurmak ve işbirliği yapmak; üniversite içindeki tüm akademik ve idari birimlere toplumsal cinsiyet çalışmaları kapsamında destek olmaktır. 

Vizyon
Merkezin vizyonu üniversite içinde ve dışında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunan öncü merkezlerden biri haline gelerek önce üniversite içinde eşitlik kültürünün oluşması için çalışmalarda bulunmak, sonrasında ise bu etkiyi çeşitli eğitim, etkinlik ve araştırmalar ile toplumun geneline yaymaktır.

Yönetim
Dr. Öğr Üyesi Selen Yanmaz - Müdür

İletişim
isugender@istinye.edu.tr

Hakkında
İSÜ-TÜRKMER; Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek, Türkçe öğretim materyali geliştirmek, Türk dilini ve kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuştur. İSÜ-TÜRKMER’de Avrupa Ortak Dil Kriterlerine uygun eğitim verilmektedir. Eğitim sistemi dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini birlikte geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır.
İSÜ-TÜRKMER’de öğrenciler A1-A2 temel seviye, B1-B2 orta seviye ve C1- C2 ileri seviye olmak üzere eğitim almaktadır. Her kur sonunda dil becerilerinin tamamını kapsayan sınavlar yapılmaktadır ve başarılı olan öğrenciler bir üst kura geçerek eğitimlerine devam etmektedir.
İSÜ-TÜRKMER’in öğretim kadrosu, alanında uzman, eğitimli, pedagojik formasyon sahibi, deneyimli, özverili öğretim görevlilerinden oluşmaktadır.

Misyon
Yeni öğretim teknikleri geliştirmek, üst düzey bir eğitim ortamı oluşturmak, Türkçe’yi geniş kitlelere öğretmek için sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri geliştirmek, Yabancı Dil olarak Türkçe öğretimi alanında saygın ve öncü bir kurum olmak.

Vizyon
Uluslararası öğrencilerimize, ülkemize gelen misafirlerimize ve talep eden herkese Türkçe’yi yabancı dil ya da ikinci dil olarak güzel, etkili, akademik bir şekilde öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaktır.

Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Feyzi ÇİMEN - Müdür

İletişim
turkmer@istinye.edu.tr

Web Sayfası
turkmer.istinye.edu.tr

Hakkında
Merkezin amacı; sürdürülebilirlik denildiğinde ilk akla gelen çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla birlikte; aynı zamanda yönetişim, ekonomik ve kültürel bazlı bütünleşik bir sürdürülebilirlik anlayışıyla, ilerlemeyi mümkün kılacak gerekli araştırma ve uygulamaları ulusal ve uluslararası seviyelerde, disiplinler arası bir yaklaşımla gerçekleştirmek ve sürdürülebilirlik gelişim politika ve eylem planlarıyla ilgili önerilerde bulunmaktır.  Aynı zamanda, öğrencilerini liderlik yetenekleri ile donatılmış, bilimin gücüne güvenen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, eleştirel düşünebilen; insani ve etik değerlere sahip, kendini geliştirme ve yaratıcılığını kullanma alışkanlığı edinmiş bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen İstinye Üniversitesi çatısı altında; geleceğin yetkin, yaratıcı ve ileri görüşlü bireylerini bünyesinde yetiştirerek toplumumuzun sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli bir rol oynamayı ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Misyon
İSÜ Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin misyonu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na destek yaklaşımını temel prensibi kabul ederek, üniversitenin tüm araştırma odaklarını disiplinler arası bir ortamda ortak bir amaç için bir araya getirmektir.

Vizyon
İSÜ Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu sürdürülebilir kalkınma ve ilerlemeye katkıda bulunmaktır.

Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Esra Bayhantopçu - Müdür

İletişim
ircos@istinye.edu.tr
 

Hakkında
Ağustos 2020 yılında kurulmuş olan İSUZEM kısa zamanda alt yapısını teknolojik gereksinimlere uygun olacak şekilde kurmuştur. Merkez, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen bütün online eğitim sürecini öğretim yönetim sistemi üzerinden   yönetmektedir. Ayrıca, YÖK zorunlu dersleri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel İngilizce ve Türk Dili derslerinin her türlü organizasyonunu da gerçekleştirmektedir.

Misyon
İstinye Üniversitesi öğretim elemanlarınca hazırlanan derslerde öğretim elemanlarına teknik ve alt yapı desteği sunarak eğitimin kalitesini arttırmak ve ihtiyaç duyulan eğitim programlarını uzaktan eğitim sistemiyle sağlayarak başarılı bir şekilde üniversite içi eğitimleri yürütmektir.

Vizyon
Yaşam boyu eğitim kapsamında öğretim elemanlarımızın sahip olduğu yüksek bilgi birikimini uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak topluma ulaştırmak,  Uzaktan eğitim yoluyla sunulan hizmetlerde uluslar arası düzeyde kaliteyi yakalamaktır.

Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Suat Eren ÖZYİĞİT - Müdür
Öğr. Gör. Muammer DEMİRCİ - Müdür Yardımcısı

İletişim
isuzem@istinye.edu.tr
 

Hakkında
İstinye Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısa adıyla İSÜ GEROMER, İstinye Üniversitesinde yaşlılık konusuna ilgi duyan, disiplinlerarası yaklaşımla her alandan akademisyenlerin biraraya gelerek kurdukları eğitim, araştırma ve uygulama merkezidir. Merkezin amacı yaşlılığın etkin (aktif), doyumlu, zevkli ve başarılı sürmesini sağlamak için eğitim, araştırma ve uygulama boyutlarında çözümler üretmek ve yaşama aktarmaktır. Merkez olarak belirtilen bu çerçevede disiplinlerarası bilimsel araştırmalar yapmaktan, Dünyaya örnek olacak uygulamalara ve bu alanda çalışanlara verilecek eğitimlere ve eğitimcilerin yetiştirilmesine kadar geniş bir yelpazede çalışmak amacımızdır. Çalışmalarımıza uluslararası, ulusal ve Istanbul boyutlarında isteyen gönüllülerle yaşlılar bizzat katılarak katkı verebilirler ve bizleri güçlendirmiş olurlar. Üniversite dışından da katkılara her zaman açığız. İlk akademik adımımız yaşlılıkla ilgili terminolojiyi oluşturmak için GEROMER Sözlüğü hazırlamaktır. İlk uygulama adımımız olarak Istanbul'da yaşayan yaşlılardan bir yaşlılar korosu oluşturmak ve konserler düzenlemektir. İlk eğitim adımımız da yaşlılık hakkında uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmeye başlanacak çeşitli konulardaki yüzyüze ve çevrimiçi sunumlardır. Böylece eğitim ve eğitimci yapımızı oluşturacağız.

Misyon
Merkezimizin misyonu, - Hem akademik hem uygulamalı çalışmalarla yaşlılık konusuna yeni boyutlar kazandırmak, Yaşlılarla sağlıklı ve sürekli bağlar kurarak akademiayla yaşam arasındaki canlı bağlantıyı kurmak, Yaşlılık ve etkin yaşlanma araştırmaları yaparak yaşlanma alanyazınına katkı yapmak, Bu kapsamda öncelikle GEROMER Sözlüğü hazırlayarak yaşlılık terminolojisini netleştirmek, Diğer yaşlılık çalışmaları kapsamında ISÜ Yaşlılar Korosu oluşturarak yaşlılıkta rekreasyon konusunda örnek olmaktır.

Vizyon
Merkezimizin vizyonu, önce İSÜ bünyesinde, giderek Türkiye'de yaşlılık çalışmalarının bilimsel temelde arttırılarak ülkemizdeki yaşlıların fizyolojik, psikolojik ve sosyal bakımdan tam sağlıklılıklarını hedeflemek, böylece ülkemize ve diğer ülkelere bu alanda örnek ve önder olmak.

Yönetim
Prof. Dr. İlhan Tomanbay - Müdür

İletişim
geromer@istinye.edu.tr

Web Sayfası
arastirma.istinye.edu.tr/merkezler/geromer/hakkinda

Hakkında
İstinye Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Performans ve Verimlilik Analizi Merkezi (PPA), çok disiplinli bir araştırma grubudur. Merkez üyeleri yenilikçi karar analizi yöntemleri geliştirmek ve veri analitiği tekniklerini uygulama konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.  Merkezin ana hedefi, firmaların ve organizasyonların verimliliğini, etkinliğini ve performansını ölçmek ve artırmak; ayrıca çeşitli sektör ve endüstrilerde üretim süreçlerini optimize etmektir.

Misyon
Verimlilik ve etkinlikteki zayıflıklar, birçok kuruluş  için önemli zorluklar oluşturmaktadır. Performans ve Verimlilik Analizi Merkezi'nin misyonu, bu zorlukları çok disiplinli ve uluslararası bir yaklaşımla ele almaktır. Alandaki  bu sorunları tespit etmek ve iyileştirmek için uygulanabilir çözümler sunmak Merkezin öncelikleri arasındadır.

Vizyon
Vizyonumuz, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek adına temel ar-ge amaçlarına uygun olarak araştırmaya dayalı bir merkez kurmaktır. Merkez, sadece akademik temel araştırmaları ilerletmekle kalmayıp aynı zamanda yenilikçi düşünceyi de yönlendirecektir. Merkezin amaçlarından biri de, çeşitli sektörlerdeki karar vericilere karar alma süreçlerini optimize etmelerinde yardımcı olmaktır.

Yönetim
Prof. Dr. Tofigh Allahviranloo - Müdür
Prof. Dr. Alireza Amirteimoori - Müdür Yardımcısı  

İletişim
isuppa@istinye.edu.tr